لطفا صبر کنيد
ثبت نام آزمون استخدامی


آگهی استخدامی پذیرش فراگیر بهورز بمنظور پذیرش جهت روستاهای تل چگاه شله زار اسلام آباد سردشت زیدون ضمیمه درونک محمود آباد- آل طیب پیازکار – جولکی 

مقتضی است جهت دریافت آگهی به خانه های بهداشت محل ، شورای اسلامی روستای مذکور یا سایت دانشکده علوم پزشکی بهبهان مراجعه نمایند.

ضمنا جهت  ثبت نام فقط  به نشانی ذیل مراجعه گردد.

hn-bhn.ajums.ac.ir
1- افراد شرکت کننده پس از ثپت نام اینترنتی می بایست مدارک مورد نیاز در آگهی استخدام را به همراه اصل مدارک تا تاریخ  شنبنه96/09/18 به نیروی انسانی دانشکده واقع در میدان پرستار خیابان شهید زیبائی پشت بیمارستان شهید زاده دانشکده علوم پزشکی بهبهان  تحویل نمایند و در صورت عدم ارائه مدارک هیچ گونه کارت ازمون جهت شرکت کننده صادر نخواهد شد

2- ارائه کارت ازمون و شرکت در ازمون به منزله تائید نهایی  مدارک داوطلب نمی باشد ودر هر مرحله از ازمون محرز گردد داوطلب اطلاعات خلاف واقع داده از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت پذیرفته شدن در اموزشگاه بهورزی و یا صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد

3- روستا های تحت پوشش مراکز مذکور (گرداب سفلی ،گرداب علیا،تل بردی ، تل گرسنه ، میدانک قلعه دژ ، پارادیس ، حیدر کرار) فقط حق شرکت در ازمون را دارند و به افراد روستای اصلی امکان ثبت نام و شرکت در ازمون داده نخواهد شد