لطفا صبر کنيد
ثبت نام آزمون استخدامی


آگهی استخدامی پذیرش فراگیر بهورز بمنظور پذیرش جهت روستاهای تل چگاه شله زار اسلام آباد سردشت زیدون ضمیمه درونک محمود آباد- آل طیب پیازکار – جولکی 

مقتضی است جهت دریافت آگهی به خانه های بهداشت محل ، شورای اسلامی روستای مذکور یا سایت دانشکده علوم پزشکی بهبهان مراجعه نمایند.

ضمنا جهت  ثبت نام فقط  به نشانی ذیل مراجعه گردد.

hn-bhn.ajums.ac.ir